Logo Sympozjum W październiku 2008 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi odbędzie się ósma edycja komiksowego interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego. Jego organizatorami są Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie Twórców "Contur" i Krzysztof Skrzypczyk. Tytuł tegorocznego Sympozjum brzmi: Komiks jako zjawisko artystyczne - na pograniczu sztuk, mediów, gatunków .

Więcej informacji można znaleźć w:

Poniżej załączamy obfity fragment zaproszenia.

 

ŁÓDZKI DOM KULTURY i STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW "CONTUR"
uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w ó s m e j edycji
interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego (tym razem pod tytułem):

Komiks jako zjawisko artystyczne
- na pograniczu sztuk, mediów, gatunków.


Propozycje rozwinięć tematu:
* Czy w przypadku komiksu można w ogóle mówić o "zjawisku artystycznym"?
* Czy twórczość komiksową (w aspekcie ogólnym) i status kreowanych dzieł cechuje specyfika - odróżniająca je od sytuacji w innych formach przekazu (gatunkach, mediach)? Jak rozumieć tę specyfikę? Problem istoty "strywializowanego medium": komiks jako tworzywo, forma, przekaz - między artyzmem a kiczem.
* Jak gatunkowa natura komiksu (narracyjna jedność ikono-lingwistyczna, będąca przejawem synkrazji i korespondencji sztuk), uwarunkowuje kwestię ujmowania go w kategoriach zjawiska artystycznego? Co to oznacza w sensie teoretycznym i praktycznym - próba analizy, eksplikacji i egzemplifikacji.
* Komiks (nie tylko w Polsce) - pośród innych sztuk, mediów, gatunków - na tle kultury współczesnej, narodowej, masowej (w tym, np.: komiks jako "najzabawniejsza ze sztuk" i "obszar realizacji marzeń"; komiks w sztuce - sztuka w komiksie; wykorzystanie i "obecność" komiksowych dzieł w literaturze, sztukach plastycznych, filmie).
* Historia i specyfika Komiksu Polskiego oraz polska twórczość komiksowa z perspektywy dokonań, stylów, tendencji i trendów w Komiksie Światowym - wpływy i różnice (w tym, np.: określenie i charakterystyka wyznaczników Polskiej Szkoły Komiksu oraz anty-artystyczne konsekwencje merkantylizacji komiksowego rynku wydawniczego w Polsce).
* Status obecny i kierunki rozwoju komiksu w Polsce (w tym, np.: sytuacja "komiksu artystycznego"; polski komiks "post-undergroundowy" wobec mistrzów i dzieł "komiksu mainstreamowego"; problem bezwartościowości utworów wobec perspektyw nobilitacji gatunku; zagadnienie niewspółmierności "megalo-narcyzmu" młodych polskich komiksiarzy do rzeczywistych osiągnięć artystycznych - w kontekście ponadczasowej wartości prawdziwych dokonań w ramach gatunku).
* Problemy komiksologii jako odrębnej dyscypliny wiedzy (w tym, np.: refleksja naukowa a "pro-kultowa" pseudo-krytyka) - w kontekście analiz dotyczących problematyki "artystyczności" komiksu.
8. Sympozjum Komiksologiczne odbędzie się w październiku 2008 r. w Łódzkim Domu Kultury (Łódź 90-113, ul. Traugutta 18) w trzecim dniu (niedziela) Międzynarodowego Festiwalu Komiksu ( www.festiwalkomiksu.prv.pl). Organizatorzy zakładają, że obrady stanowić będą (ósmą z rzędu!) okazję do zaprezentowania stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej, umożliwiając wieloaspektowe ujęcie problematyki rozważań teoretycznych nad rolą, znaczeniem i pozycją komiksu - rozumianego jako swoisty fenomen kulturowy - nie tylko w Polsce, choć ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym (a szczególnie artystycznym, jak też społecznym).

Od samego początku naczelnym motywem organizacji kolejnych Sympozjów było dążenie do ukazania komiksu w nobilitującym świetle profesjonalnych analiz, by tym samym łatwiej wytyczyć obszar, na którym będzie można mówić o wartościach jednoznacznie artystycznych i kulturotwórczych tego gatunku, bez zastrzeżeń i bez cienia ironii (powstałej w zestereotypizowanej optyce fałszywych wyobrażeń i irracjonalnych uprzedzeń wobec komiksów). Tematy przewodnie poprzednich edycji Sympozjum (Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii w 2001 r., Komiks w Polsce a komiks polski w 2002 r., Komiks jako element kultury współczesnej w 2003 r., Komiks polski - mistrzowie i ich dzieła w 2007 r.) ogniskowały się więc wokół wydobywania i promowania walorów komiksu jako odrębnego gatunku artystycznego; z kolei to w 2004 r. (Komiks w tyglu uwarunkowań) służyło ukazaniu różnorodności czynników wpływających na artystyczny i społeczno-kulturowy status komiksu, a w 2005 r. (Komiks w dobie postmodernizmu) - wskazało tendencje tematyczne i formalne występujące we współczesnych komiksach; natomiast to w 2006 r. (Komiks i jego bohaterowie) miało na celu próbę opisu "sytuacji gatunkowej" bohatera komiksowego.

Sympozja mają charakter otwarty - zapraszamy wszystkich ponadprzeciętnie interesujących się komiksem oraz jego teorią (komiksologią) do zgłaszania swoich referatów, a także do udziału w spotkaniu i dyskusji.

Również tym razem planowane jest wydanie antologii nadesłanych referatów (artykułów, esejów), dlatego prosimy o przesłanie (na adres e-mailowy: skrzypczyk@poczta.onet.pl) "gotowych do druku", tj. sporządzonych zgodnie z Regulaminem tekstów (wraz z Ankietą Uczestnika!) - w nieprzekraczalnym terminie do 31. marca 2008 r.

Data utworzenia strony: 27 I 2008